บริการทำความสะอาดสำนักงาน, ออฟฟิศ อาคาร องค์กร และหน่วยงานต่างๆ

บริการทำความสะอาดสำนักงาน ออฟฟิศ อาคาร องค์กร และหน่วยงานต่างๆ

เป็นการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น บริษัท สำนักงาน โรงงาน สถานที่ราชการ ที่มีความต้องการแม่บ้านทำความสะอาดประจำทุกวัน โดยที่ บริษัทจัดหาแม่บ้าน  จะทำการจัดส่งพนักงานที่ได้รับการอบรม และตรวจสอบประวัติมาอย่างดีในการเข้าทำงาน ซึ่ง บริษัทจัดหาแม่บ้าน  จะทำการบริหารบุคคลากรและจัดระบบของการหยุดงานของพนักงาน รวมทั้งจัดส่งพนักงานเสริมในกรณีที่พนักงานประจำหยุดงาน เพื่อคงความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานอย่างเต็มกำลัง

บริการทำความสะอาดสำนักงาน ให้การบริการในการจัดหาแม่บ้านทำความสะอาด ตามบริษัท สำนักงาน และหน่วยงานนั้น ทาง บริษัทจัดหาแม่บ้าน  จะคิดค่าบริการที่ครอบคลุมถึง…

1. เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

2. น้ำยาทำความสะอาด

3. วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มที่

4. แบบฟอร์มพนักงานทำความสะอาด

5. หัวหน้าควบคุมงาน เพื่อสะดวกในการดูแลความเรียบร้อยของงาน และเป็นเหมือนตัวแทนบริษัทฯ ที่ทำการดูแลลูกค้า

* หมายเหตุ สำหรับการบริการทำความสะอาดสำนักงาน และ บริการทำความสะอาดของแม่บ้านนั้น ราคาค่าบริการ ขึ้นอยู่กับเวลาการทำงานในแต่ละวันของแม่บ้าน ที่ทางลูกค้าต้องการ


บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

!!! บริการประเมินหน้างาน ไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับ
บริการทำความสะอาดสำนักงาน!!!