Big Cleaning ประจำปีของหน่วยงาน ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

Big Cleaning ประจำปีของหน่วยงาน ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

หน่วยงาน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ Cleaning Solution ของเราได้มีโอกาสให้บริการทำความสะอาดแบบประจำ คอยดูแลทำความสะอาดทุกพื้นที่ภายในม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และมีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน โดยการแบ่งแม่บ้านเพื่อประจำจุดในอาคาร และ พื้นที่โดยรอบ เพื่อคอยดูแลทำความสะอาดให้ทุกพื้นที่สะอาดอยู่เสมอ มีการกำหนดระยะเวลาในการทำ Big Cleaning เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ในจุดที่ดูแลได้ยาก เช่นอาคารเรียน เพราะมีนักศึกษาใช้เรียนเป็นประจำ เมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียน จึงจัดให้มีการทำ Big Cleaning และในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งในการจัดทำ Big Cleaning โดยทีมงานของเราได้เก็บภาพบรรยากาศการทำความสะอาดของแม่บ้าน ในจุดต่างๆ ทั้งห้องประชุมรวม ห้องเรียน การขัดพื้นและลงแว๊กซ์ เพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนการทำความสะอาดที่ใส่ใจ พร้อมบริการให้ทุกพื้นที่ของลูกค้าสะอาดอยู่เสมอ