การฝึกอบรมและการตรวจสอบคุณภาพ

การฝึกอบรมและการตรวจสอบคุณภาพ

การฝึกอบรมและการตรวจสอบคุณภาพ

การฝึกอบรม
• พนักงานทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กระบวนการฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพ
ถือเป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังตั้งแต่การสรรหา อบรม
และตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ตรง ทำให้การบริการของบริษัท มีมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
หลักสูตรที่ฝึกอบรม
1. งานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
2. หลักมนุษย์สัมพันธ์
3. จิตวิทยา ในงานบริการ
4. การใช้น้ำยา ชนิดต่าง ๆ ในการทำความสะอาด
5. ชนิดของพื้น ผนังสุขภัณฑ์
6. วิธีการทำความสะอาดต่าง ๆ
7. การใช้เครื่อง และอุปกรณ์ทำความสะอาด
8. การป้องกัน และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
9. การป้องกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงาน

การตรวจสอบคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เข้าตรวจสอบหน่วยงานตามคู่มือเป็นประจำ
• รายงานข้อบกพร่องให้ส่วนกลาง
• ปฏิบัติการเข้าทำการอบรม และแก้ไข